Ficedula striata - Grauschnäpper
Ficedula hypoleuca - Trauerschnäpper

aus: NAUMANN, NATURGESCHICHTE DER VÖGEL MITTELEUROPAS: Band IV, Tafel 19 - Gera, 1901
digitale Bearbeitung : Peter v. Sengbusch - b-online