Sturnus vulgaris - Star
Sturnus vulgaris menzbieri - Sibirischer Star

aus: NAUMANN, NATURGESCHICHTE DER VÖGEL MITTELEUROPAS: Band IV, Tafel 3 - Gera, 1901
digitale Bearbeitung : Peter v. Sengbusch - b-online