Puffinus puffinus - Schwarzschnabelsturmvogel
Puffinus griseus - Dunkelsturmvogel

aus: NAUMANN, NATURGESCHICHTE DER VÖGEL MITTELEUROPAS: Band XII, Tafel 4 - Gera, 1903
digitale Bearbeitung : Peter v. Sengbusch - b-online