Mergus merganser - Gänsesäger
Mergus serrator - Mittelsäger
Mergus albellus - Zwergsäger

aus: NAUMANN, NATURGESCHICHTE DER VÖGEL MITTELEUROPAS: Band X, Tafel 28 - Gera, 1902
digitale Bearbeitung : Peter v. Sengbusch - b-online